Privacyverklaring en AVG

Bedrijfsgegevens
Sekinah
Braambergseweg 14
6996 AL Drempt

KVK-nummer: 80261477

 

Privacy en gegevensbescherming

Sekinah neemt de privacy van haar clienten serieus en doet er alles aan om jouw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk privé te houden en te beschermen.

Dit document beschrijft de maatregelen die Sekinah heeft genomen in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens

Ingrid Eerkens
info@sekinah.nl

Welke gegevens verzameld Sekinah

Afhankelijk op welke wijze je contact hebt opgenomen of in contact staat met Sekinah kunnen onderstaande gegevens worden opgeslagen:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- Consultrapporten
- Medische informatie
- Bedrijfsgegevens
- IP-adres

Uitsluitingen en medische informatie
Sekinah noteert geen BSN-nummers en houdt geen bijzondere persoonsgegevens bij. Dit betekent dat er geen gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of strafrechtelijk verleden worden genoteerd. Uitzondering hierin kan zijn gegevens over je (geestelijke) gezondheid, medicatie gebruik en/of verslavende middelen. Indien van belang wordt dit opgenomen in het dossier.

Gegevensopslag
Jouw gegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma en/of in het cliëntdossier. De gegevens staan hiermee in een Cloud en zijn daarmee online opgeslagen. Niets wordt lokaal, dit wil zeggen op onze computers, opgeslagen.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens

Alleen Ingrid Eerkens heeft toegang tot jouw cliëntdossier, welke staat opgeslagen in een veilige Cloud omgeving.

Voor het boekhoudprogramma heeft zowel Ingrid Eerkens als haar partner Peter Brouwer toegang tot de benodigde gegevens. Ook deze gegevens zijn in een veilige Cloud omgeving opgeslagen.

 

Waar gebruikt Sekinah jouw gegevens voor

Voor- en achternaam
Voor het cliëntdossier, het boekhoudprogramma, facturen en mailwisseling.

E-mailadres
Voor het cliëntdossier, toesturen van facturen en audio-opnames van een consult, toesturen van betaalde audio- en videobestanden en eventueel voor vragen omtrent afspraken.

Telefoonnummer
Voor het cliëntdossier en om met jou in contact te komen betreffende afspraken en vragen.

Adresgegevens

Voor het cliëntdossier, het boekhoudprogramma en facturen.

Consultrapporten
Elke keer als jij een consult ondergaat wordt daarvan een kort verslag gemaakt. Dit verslag wordt opgeslagen in het cliëntdossier en wordt doorgelezen ter voorbereiding op een volgend consult.

Bedrijfsgegevens
Indien van toepassing, voor het cliëntdossier, het boekhoudprogramma, facturen en mailwisseling.

IP-adres
Je IP-adres, dit laat je pc automatisch achter wanneer je de website van Sekinah bezoekt en de cookies accepteert, kan gebruikt worden bij de webhosting om statistieken bij te houden over de bezoekers van de website. Daarbij is het niet de intentie om op enige wijze gegevens van minderjarigen te verzamelen en het is voor ons niet mogelijk om te zien of het IP-adres van een minderjarige is. We gaan uit dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten en toestemming verlenen om website www.sekinah.nl te bezoeken.

Medische informatie
Bij gebruik van medicatie, (overmatig) drugs of alcohol of behandeling bij arts, psychiater of ander medisch specialist wordt hiervan een opmerking gemaakt in jouw cliëntdossier. Er wordt alleen opgeslagen of dit aan de orde is, niet inhoudelijk wat je gebruikt en bij wie je in behandeling bent.

 

Minderjarigen

Bij minderjarigen wordt hun voor- en achternaam opgeslagen in het cliëntdossier. Daarnaast wordt de voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van minstens één van de ouders opgenomen in het cliëntdossier en boekhoudprogramma. Uiteraard verloopt het gehele contact in toestemming van een ouder of voogd.

 

Bewaartermijn van jouw gegevens

Jouw gegevens worden zo kort mogelijk en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens zijn verkregen bewaard. Voor de wet en onze administratie zijn we gebonden aan minimale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens die dan ook in acht worden genomen.

 

Delen met derden

Sekinah verstrekt alleen gegevens aan derden om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of na toestemming van jou als je hierom vraagt (recht op gegevensoverdraagbaarheid). We kunnen dan jouw gegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie toesturen.

 

Gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

De gegevens die van je bewaard worden kun je inzien, laten corrigeren en/of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sekinah. Een inzageverzoek, het laten corrigeren en/of verwijderen van gegevens dient per mail kenbaar gemaakt te worden. De mail dient gericht te zijn aan info@sekinah.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We nemen je verzoek zo snel mogelijk in behandeling en zullen dit binnen 4 weken hebben afgerond.

 

Klachten

Ben je het niet eens hoe Sekinah met jouw gegevens omgaat, dan horen we dit uiteraard graag van je zodat we hier samen naar kunnen kijken. Daarbij heb je het recht om klachten te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons